July 18th, 2019

Пионерские песни...

Пионерские песни снова в моде!Подпевайте!


Gam gam gam ki eleh
Be be Gey tzalmavet
Lo lo lo Eira Ra
Ki ata Imadiv Shivteha umishanteha
Hema, hema yi nahamuni
Gam gam gam
Gam gam gam ki eleh
Be be Gey tzalmavet
Lo lo lo Eira Ra
Ki ata Imadi
Gam gam gam ki eleh
Be be Gey tzalmavet
Lo lo lo Eira Ra
Ki ata Imadi
Gam gam gam ki eleh
Be be Gey tzalmavet
Lo lo lo Eira Ra
Ki ata Imadi
Shivteha umishanteha
Hema, hema yi nahamuni